Slategray rgb(100,120,130) / #647882

Slategray
#647882
rgb(100,120,130)
hsl(200,13%,45%)
cmyk(23,8,0,49)
hwb(200,39%,49)
hsv(200,23%,51)